Aufnahmen 2017

08.04 – Kulturhaus Kili, Berlin
Kili
15.01 – Brixton; London
Brixton
14.01 – JAH SHAKA; London
JahShaka